Logo CDR
Logo CDR
Logo CDR
Logo CDR


System teleinformatyczny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie służy do rejestracji doradców i ekspertów oraz zawiera listy:

  • doradców rolniczych;
  • doradców rolnośrodowiskowych;
  • ekspertów przyrodniczych na potrzeby Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
  • doradców leśnych.
  • osób upoważnionych do obsługi aplikacji e-wniosek.

Listy są jawne i umożliwiają rolnikom i posiadaczom lasów odszukanie potrzebnych doradców.

W systemie teleinformatycznym rejestrują się osoby posiadające w/w uprawnienia doradcze lub eksperckie. Zarejestrowanie się w systemie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis na listę Część B. Obowiązek złożenia wniosku o wpis na listę wynika z art.51 ust.2 i ust 3. Ustawy z z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.627)

Doradcy rolnośrodowiskowi oraz eksperci przyrodniczy świadczą usługi doradcze dotyczące Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne.

Klikając na wybrany rodzaj uprawnień możemy wybrać doradcę lub eksperta podając nazwę miejscowości, albo znaleźć dane do kontaktu z osobą, której nazwisko znamy. Drugim sposobem jest kliknięcie zakładki Szukaj, otwiera się wówczas mapa Polski z podziałem na województwa, później powiaty, w których można znaleźć doradców lub ekspertów wybranej specjalności..