Logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w BrwinowieSystem teleinformatyczny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie służy do rejestracji doradców i ekspertów oraz zawiera listy:

  • doradców rolniczych;
  • doradców rolnośrodowiskowych;
  • ekspertów przyrodniczych na potrzeby Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
  • doradców leśnych.
  • osób upoważnionych do obsługi aplikacji e-wniosek.

Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, i beneficjentom tych działań w zakresie sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolniczych.

Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013, mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolniczych.

Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania rolnictwo ekologiczne, i beneficjentom tych działań w zakresie sporządzania odpowiednio planu działalności rolnośrodowiskowej i planu działalności ekologicznej mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolnośrodowiskowych.

W ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, doradzać w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, oraz w zakresie planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę ekspertów przyrodniczych

Listy są jawne i umożliwiają rolnikom i posiadaczom lasów odszukanie potrzebnych doradców lub ekspertów.

Po kliknięciu na wybrany rodzaj uprawnień wyświetla się lista doradców lub ekspertów gdzie możemy wyszukać doradcę wg nazwiska. Drugim sposobem jest kliknięcie zakładki Szukaj, otwiera się formularz gdzie możemy wyszukać doradcę wg zadanych kryteriów

UWAGA DORADCY i EKSPERCI !!!

Osoba wpisana na listę, powinna niezwłocznie informować dyrektora CDR o zmianie danych: nazwiska, miejsca zatrudnienia, miejsca świadczenia usług doradczych i danych kontaktowych. W związku z tym osoby, które nie dopełniły tego obowiązku prosimy o aktualizację danych lub uzupełnienie brakujących danych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz.2137 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027