Logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie


Centrum Doradztwa Rolniczego zachęca do zapoznania się z treścią ustaw na postawie których prowadzone są listy doradców.

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli
  • Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Treści ustaw są dostępne pod adresami:


W celu wpisu na listę doradców/ekspertów należy złożyć do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pisemny wniosek o wpis na listę doradców. Wzór wniosku o wpis na listę doradców można pobrać pod adresem: https://doradca.cdr.gov.pl/do_pobrania.php.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres CDR w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów wraz z oryginalnymi/potwierdzonymi za zgodność z oryginałem załącznikami. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem może być dokonane przez notariusza lub w przypadku zatrudnienia w JDR przez Dyrektora lub kierownika działu kadr JDR. Po złożeniu wniosku należy zarejestrować się na stronie:https://doradca.cdr.gov.pl/rejestracja.php. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać następujace dane:

  • Nazwisko i imię
  • Data i miejsce urodzenia
  • Miejsce świadczenia usług
  • Miejsce pracy
  • Dane do korespondencji
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce świadczenia usług

Pod określeniem miejsca świadczenia usług należy rozumieć miejsce gdzie doradca przyjmuje/będzie przyjmował interesantów.

Miejsce pracy

Należy wpisać nazwę i adres miejsca zatrudnienia. W przypadku braku zatrudnienia należy wpisać miejsce świadczenia usług.

Dane do korespondencji

Należy wpisać dane, na które będzie przesyłana korespondencja z CDR w Brwinowie (inny niż adres miejsca pracy i adres miejsca świadczenia usług).

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji należy zaakceptować dane przyciskiem „Zapisz dane”, dane z formularza są zapisywane do bazy doradców. Na dole formularza znajdują się przyciski, po naciśnięciu których pojawią się formatki umożliwiające wprowadzenie posiadanych uprawnień (doradcy rolniczego - , doradcy rolnośrodowiskowego – „Dodaj upr rs”, eksperta przyrodniczego - „Dodaj upr ekpr”, doradcy leśnego - „Dodaj upr les”, uprawnień do obsługi aplikacji e-wniosek - „Dodaj upr ew”). Wprowadzone dane doradcy są weryfikowane przez pracownika CDR. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe doradca zostaje umieszczony na liście doradców CDR w Brwinowie. Informacja o umieszczeniu na liście, zostaje potwierdzona wiadomością e-mail, która jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Decyzja o dokonaniu wpisu na listę doradców/ekspertów jest wydawana przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i przesyłana na adres podany we wniosku o wpis na listę.

Osoba wpisana na listę doradców/ekspertów może edytować swoje dane. W celu edycji danych należy zalogować się do systemu informatycznego za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz hasła.

Osoba wpisana na listę ma obowiązek aktualizowania danych oraz niezwłocznego informowania dyrektora CDR o zmianie danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, miejsce świadczenia usług doradczych i danych kontaktowych.