Logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (zwany dalej CDR) z siedzibą w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99

II. Inspektor Ochrony Danych

W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.cdr.gov.pl pod e-mailem inspektor.odo.cdr@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia ww. szkolenia na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV.Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne celu zarejestrowania się na liście.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.